NLEN

Together we Grow

VNSG & SAP Jaarevent
Donderdag 28 maart 2024
Gooiland in Hilversum

ALGEMENE VOORWAARDEN SPONSOREN VNSG Together we Grow

Het is de sponsoren aan VNSG Together we Grow niet toegestaan om: 

EVENTLOCATIE 
1. Materialen (stickers, flyers etc.) te bevestigen of plakken op wanden, deuren of vloeren van de locatie.

2. Schade te veroorzaken aan het gebouw, het interieur, objecten of stand materialen. De kosten hiervoor zulle doorbelast aan sponsor.

3. Afval achter te laten in of rondom de eventlocatie. De organisatie van VNSG Together we Grow brengt voor het opruimen hiervan € 250,- in rekening. 

CATERING
4. Dranken of etenswaren, van welke aard dan ook, binnen of buiten de eventlocatie te verkopen of in voorraad te houden.

MARKETING EN COMMUNICATIE ACTIVITEITEN
5. Activiteiten te ontplooien, waardoor naar het oordeel van de organisatie schade wordt veroorzaakt of afbreuk wordt gedaan aan het event. 

6. Tijdens het event materialen uit te delen of zonder overleg entertainment in te huren.

7. Luidsprekers te gebruiken of geluidsoverlast te veroorzaken die voor andere sponsoren of de deelnemers als hinderlijk wordt ervaren.

8. Reclame uitingen, naams- of merkaanduidingen te plaatsen of te gebruiken, die misleidend of hinderlijk kunnen zijn voor andere sponsoren of bezoekers.

9. Reclamemateriaal rondom de eventlocatie te verspreiden, uit te reiken.

10. Binnen of buiten de eventlocatie enquêtes onder de deelnemers te houden. 

WERVING EN SELECTIE
11. Alle activiteiten die het werven van personeel tot doel hebben, tijdens VNSG Together we Grow, in of rondom de eventlocatie. De betreffende organisatie of persoon zal direct de toegang tot het event worden ontzegd. 

SPONSORCONTRACTEN, FACTURATIE EN BETALING
12. Het sponsorcontract dient binnen 14 dagen na contractdatum, ondertekend te worden geretourneerd (per post of per e-mail) aan VNSG Diensten B.V.

13. Alleen contracten die door beide partijen zijn ondertekend, zijn geldige sponsorcontracten.

14. Indien twee weken na de contractdatum het ondertekende contract nog niet door de organisatie is ontvangen, heeft de organisatie het recht om het betreffende sponsorpakket weer vrij te geven voor verkoop.

15. Voor de factuur van het sponsorpakket geldt een betalingstermijn van 14 dagen. 

16. Indien de VNSG de betaling niet tijdig heeft ontvangen, heeft de organisatie het recht het sponsorpakket weer vrij te geven voor de verkoop. Daarnaast kan het bedrijf of de deelnemer van verdere deelname aan het VNSG Together we Grow worden uitgesloten. 


ANNULERINGSVOORWAARDEN SPONSORPAKKETTEN
17. Annulering van het sponsorpakket t/m 1 maart 2024: 50% van het verschuldigde factuurbedrag.

18. Annulering van het sponsorpakket na 1 maart 2024: 100% van het verschuldigde factuurbedrag. 

19. Annuleringen kunnen worden gestuurd naar evenementen@vnsg.nl. De ontvangstdatum van de annulering geldt als datum van annulering.

REGISTRATIE 
20. VNSG Together we Grow is alleen toegankelijk voor medewerkers van bedrijven met een VNSG lidmaatschap.

21. Entreekaarten zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar. 

22. Een entreekaart geeft recht op 1 dag entree inclusief lunch, koffie/thee, frisdranken en netwerkborrel.  

23. Sponsoren kunnen naast de gratis kaarten behorend bij het sponsorpakket, maximaal 4 extra entreekaarten aankopen.

24. Bij overschrijding van het aantal kaarten, worden de teveel bestelde kaarten per direct geannuleerd. Het eventueel teveel betaalde bedrag (bij online betaling) wordt binnen een termijn van één maand teruggestort op de betreffende rekening. 

25. Na ontvangst van uw registratie ontvangt u per e-mail een bevestiging van uw inschrijving. Indien uw bedrijf niet voldoet aan de Algemene Voorwaarden van VNSG Together we Grow, behoudt de organisatie van VNSG Together we Grow zich het recht voor om uw deelname te weigeren. U wordt hiervan per e-mail op de hoogte gesteld.

26. Deelnemers kunnen de badge ophalen bij aankomst op de eventlocatie.

27. Bedrijven of medewerkers van bedrijven die werving en selectie als hoofd- of nevenactiviteit hebben, zijn uitgesloten van deelname.

ANNULERINGSVOORWAARDEN ENTREEKAARTEN
28. Tot en met 13 maart 2024 kunt u uw deelname aan het event kosteloos annuleren.Voor annuleringen na 13 maart en een no-show op de dag van het event, bent u het volledige entreebedrag verschuldigd.

29. Annuleringen kunnen alleen schriftelijk worden gestuurd naar evenementen@vnsg.nl 

OVERIGE VOORWAARDEN
30. VNSG Together we Grow kan alleen worden gesponsord door VNSG Adviesleden. 

31. De organisatie behoudt zich te allen tijde het recht voor om deelname te weigeren en/of de inhoud van de sponsorpakketten aan te passen.

32. Indien er in strijd wordt gehandeld met enige bepaling van dit reglement of een door (of namens) de organisatie verstrekte aanwijzing niet wordt opgevolgd, is de organisatie bevoegd om zonder gerechtelijke tussenkomst één of meer van de navolgende maatregelen te treffen, zo nodig op kosten van de sponsor of deelnemer en zonder enige restitutie of vergoeding van de eventueel geleden schade:
• De aan hem of haar verstrekte entreekaart(en) in te trekken en de betrokkene(n) de toegang tot de eventlocatie met onmiddellijke ingang te ontzeggen.
• De goederen en/of reclame materialen in beslag te nemen. 
• De sponsor van deelname aan VNSG evenementen uit te sluiten.
‚Äč